Giới thiệu khóa học

 • Khoá Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo xây dựng bám sát SGK mới của Bộ GD - ĐT. 
 • Phương pháp dạy học:  VSA (Visual - Self Practice - Assesments) nghĩa là (Trực quan - Tự luyện tập - Chấm điểm đánh giá). Bài giảng sử dụng hình ảnh trực quan sinh động từ cuộc sống  vào bài học để các con cảm thấy gần gũi, nhớ lâu âm - vần bằng hình ảnh. Sau mỗi video đều có câu hỏi tự luyện tập để kiểm tra mức độ hiểu bài và kèm 10 câu hỏi củng cố để các con có thể tự đánh giá năng lực của chính mình. 
 • Kho đề thi và tài liệu ôn tập đa dạng, thiết kế hình ảnh cuốn hút. 
 • Học bạ điện tử giúp phụ huynh theo dõi quá trình và kết quả học tập của con.
 • Luôn có thầy cô chuyên môn hỗ trợ 1:1 đồng hành cùng các con trong quá trình học.

Nội dung khóa học

 • Âm A, a
 • Âm B, b
 • Âm C, c, thanh huyền, thanh sắc
 • Âm O, o, thanh hỏi
 • Cách viết chữ a, b, c, o thanh sắc, huyền, hỏi
 • Ôn tập và kể chuyện: Cá bò (T1)
 • Ôn tập và kể chuyện: Cá bò (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Âm Ơ, ơ, dấu nặng
 • Âm Ô, ô, dấu ngã
 • Âm V, v
 • Âm E, e, Ê, ê
 • Cách viết chữ ơ, ô, dấu nặng, dấu ngã
 • Ôn tập và kể chuyện: Bé và bà (T2)
 • Ôn tập và kể chuyện: Bé và bà (T1)
 • Cách viết chữ e, ê, v
 • Bài tập củng cố
 • Âm D, d, Đ, đ
 • Âm I, i, K, k
 • Âm L, l, H, h
 • Âm ch, kh
 • Cách viết chữ d, đ, i, k
 • Cách viết chữ l, h, ch, kh
 • Ôn tập và kể chuyện: Bé và chị đi chợ (T2)
 • Ôn tập và kể chuyện: Bé và chị đi chợ (T1)
 • Bài tập củng cố
 • Âm N, n, M, m
 • Âm U, u, Ư, ư
 • Âm G, g, gh
 • Âm ng, ngh
 • Cách viết chữ n, m, u, ư
 • Cách viết chữ g, gh, ng, ngh
 • Ôn tập và kể chuyện: Kì nghỉ (T1)
 • Ôn tập và kể chuyện: Kì nghỉ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Âm T, t, th, nh
 • Âm R, r, tr
 • Vần ia
 • Vần ua, ưa
 • Cách viết chữ t, th, nh
 • Cách viết chữ r, tr
 • Cách viết chữ ia, ua, ưa
 • Ôn tập và kể chuyện: Ba chú thỏ (T1)
 • Ôn tập và kể chuyện: Ba chú thỏ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Âm P p ph
 • Âm S, s, X, x
 • Âm Q, q, qu, Y, y
 • Âm gi
 • Cách viết chữ p, ph, s, x
 • Cách viết chữ q, qu, y, gi
 • Ôn tập và kể chuyện: Khỉ và sư tử (T1)
 • Ôn tập và kể chuyện: Khỉ và sư tử (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần ao, eo
 • Vần au, êu
 • Vần â, âu
 • Vần iu, ưu
 • Cách viết chữ ao, eo, au, êu
 • Cách viết chữ â, âu, iu, ưu
 • Ôn tập và kể chuyện: Rùa và thỏ (T1)
 • Ôn tập và kể chuyện: Rùa và thỏ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần ai, oi
 • Vần ôi, ơi
 • Vần ui, ưi
 • Vần ay, ây
 • Cách viết chữ ai, oi, ôi, ơi
 • Cách viết chữ ui, ưi, ay, ây
 • Ôn tập và Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 1
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 2
 • Câu hỏi tổng kết - Đề 3
 • Âm ac, âc
 • Âm ă, ăc
 • Âm oc, ôc
 • Âm uc, ưc
 • Cách viết chữ ac, âc, ă, ăc
 • Cách viết chữ oc, ôc, uc, ưc
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bọ rùa đi học (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bọ rùa đi học (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Âm at, ât, ăt
 • Âm et, êt, it
 • Âm ot, ôt, ơt
 • Âm ut, ưt
 • Cách viết chữ at, â, ăt, et, êt
 • Cách viết chữ it, ot, ôt, ơt
 • Cách viết chữ et/ êt; ut/ ưt
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sóc và dúi (T2)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sóc và dúi (T1)
 • Bài tập củng cố
 • Bài tập củng cố
 • Âm an, ăn, ân
 • Âm en, ên, in
 • Âm on, ôn
 • Âm ơn, un
 • Cách viết chữ an, ăn, ân
 • Cách viết chữ en, ên, in
 • Cách viết chữ on, ôn, ơn, un
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con (T2)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con (T1)
 • Bài tập củng cố
 • Âm ang, ăng, âng
 • Âm ong, ông
 • Âm ung, ưng
 • Âm ach, êch, ich
 • Cách viết chữ ang, ăng, âng
 • Cách viết chữ ong/ ông; ung/ ưng
 • Cách viết chữ ach/ êch/ich
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sự tích đèn trung thu (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sự tích đèn trung thu (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần am, ăm ,âm
 • Vần em, êm
 • Vần om, ôm, ơm
 • Vần im, um
 • Cách viết chữ am, ăm, âm, em
 • Cách viết chữ om/ôm/ơm
 • Cách viết chữ em/ êm; im/ um
 • Ôn tập và Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần ap, ăp, âp
 • Vần ep, êp
 • Vần op, ôp, ơp
 • Vần ip, up
 • Cách viết chữ ap/ ăp/ âp
 • Cách viết chữ op/ ôp/ ơp
 • Cách viết chữ ep/ êp; ip/ up
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bạn cùng lớp (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Bạn cùng lớp (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần anh, ênh, inh
 • Vần ươu
 • Vần iêu, yêu
 • Vần uôi, ươi
 • Cách viết chữ anh/ ênh/ inh
 • Cách viết chữ iêu/ yêu; uôi/ ươi
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con (T2)
 • Vần anh, ênh, inh ( tt)
 • Vần iêu, yêu (tt)
 • Vần uôi, ươi (tt)
 • Bài tập củng cố
 • Vần iêc, uôc, ươc (tiết 1)
 • Vần iêt, yêt, uôt, ươt
 • Vần iên, yên
 • Vần uôn, ươn
 • Cách viết chữ iêc/ uôc/ ươc
 • Cách viết chữ iêt/ yêt; uôt/ ươt
 • Cách viết chữ iên/yên; uôn/ươn
 • Ôn tập và Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé (T2)
 • Vần iêc, uôc, ươc (tiết 2)
 • Vần iêt, yêt, uôt, ươt (tiết 2)
 • Vần uôn, ươn (tiết 2)
 • Bài tập củng cố
 • Vần iêng, yêng
 • Vần uông, ương
 • Vần iêm, yêm, uôm, ươm
 • Vần iêp, ươp
 • Cách viết chữ iêng/ yêng; uông/ ương
 • Cách viết chữ iêm/yêm; uôm/ươm; iêp/ươp
 • Ôn tập và Kể chuyện: Khúc rễ đa (T1)
 • Ôn tập và Kể chuyện: Khúc rễ đa (T2)
 • Vần iêm, yêm, uôm, ươm (tiết 2)
 • Bài tập củng cố
 • Ôn tập 2
 • Ôn tập 1
 • Ôn tập Học kì 1
 • Ôn tập Học kì 1 - Tiếp theo
 • Đề thi số 1
 • Đề thi số 2
 • Đề thi số 3
 • Đề thi số 4
 • Đề thi số 5
 • oa oe (tiết 1)
 • uê uy (tiết 1)
 • oai oay oac (tiết 1)
 • oai oay oac (tiết 2)
 • oat oan oang (tiết 1)
 • oat oan oang (tiết 2)
 • Sự tích hoa ngọc lan (tiết 1)
 • Sự tích hoa ngọc lan (tiết 2)
 • Bài tập củng cố
 • uân uyên uyt (T1)
 • uân uyên uyt (T2)
 • oăt uât uyêt (T1)
 • oăt uât uyêt (T2)
 • oanh uynh uych (T1)
 • oanh uynh uych (T2)
 • oăng oam oap (T1)
 • oăng oam oap (T2)
 • Vượt qua nỗi sợ (T1)
 • Vượt qua nỗi sợ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Bông hoa niềm vui (T2)
 • Những bông hoa nhỏ trên sân (T1)
 • Như bông hoa nhỏ
 • Câu chuyện về chú trống choai
 • Bông hoa niềm vui (T1)
 • Những bông hoa nhỏ trên sân (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Mưa
 • Mặt trời và hạt đậu (T1)
 • Mặt trời và hạt đậu (T2)
 • Cầu vồng (T1)
 • Cầu vồng (T2)
 • Thần mưa và thần nắng
 • Bài tập củng cố
 • Chào xuân
 • Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (T1)
 • Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T1)
 • Mâm cơm ngày Tết ở Huế (T2)
 • Đêm giao thừa ý nghĩa
 • Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Gia đình thân thương (T1)
 • Gia đình thân thương (T2)
 • Làm bạn với bố (T1)
 • Làm bạn với bố (T2)
 • Những trò chơi cùng ông bà (T1)
 • Những trò chơi cùng ông bà (T2)
 • Vinh và chiếc gối mèo
 • Bài tập củng cố
 • Mẹ của thỏ bông (T1)
 • Mẹ của thỏ bông (T2)
 • Nói với em (T1)
 • Nói với em (T2)
 • Mẹ và cô (T1)
 • Mẹ và cô (T2)
 • Cô giáo như mẹ hiền
 • Bài tập củng cố
 • Cô chổi rơm (T1)
 • Cô chổi rơm (T2)
 • Ngưỡng cửa (T1)
 • Ngưỡng cửa (T2)
 • Mũ bảo hiểm (T1)
 • Mũ bảo hiểm (T2)
 • Chuyện ghế và bàn
 • Bài tập củng cố
 • Mít học vẽ tranh (T1)
 • Mít học vẽ tranh (T2)
 • Vui học ở Thảo cầm viên (T1)
 • Vui học ở Thảo cầm viên (T2)
 • Cùng vui chơi
 • Đôi bạn và hai chú chim non
 • Đôi bạn và hai chú chim non (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Câu chuyện về giấy kẻ (T1)
 • Câu chuyện về giấy kẻ (T2)
 • Trong chiếc cặp của em (T1)
 • Trong chiếc cặp của em (T2)
 • Những điều cần biết về bút chì (T1)
 • Những điều cần biết về bút chì (T2)
 • Ai quan trọng nhất?
 • Ai quan trọng nhất? (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Chuyện xảy ra trên đường (T1)
 • Chuyện xảy ra trên đường (T2)
 • Đi học
 • Đi học (T2)
 • Biển báo (T1)
 • Biển báo (T2)
 • Chuyện hai chú thỏ
 • Chuyện hai chú thỏ (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Làng em buổi sáng
 • Ban mai trên bản (T1)
 • Ban mai trên bản (T2)
 • Làng gốm Bát Tràng (T1)
 • Làng gốm Bát Tràng (T2)
 • Mong ước của ngựa con
 • Mong ước của ngựa con (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Dạo phố
 • Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T1)
 • Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh (T2)
 • Hồ Gươm (T1)
 • Hồ Gươm (T2)
 • Xe lu và xe ca
 • Xe lu và xe ca (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T1)
 • Khu rừng kì lạ dưới đáy biển (T2)
 • Thư gửi bố ngoài đảo
 • Nữ hoàng của đảo (T1)
 • Nữ hoàng của đảo (T2)
 • Tôm càng và cá con
 • Tôm càng và cá con (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Chuyện của Nam (T1)
 • Chuyện của Nam (T2)
 • Mọi người đều khác biệt (T1)
 • Mọi người đều khác biệt (T2)
 • Ước mơ nào cũng quý
 • Xe cứu hỏa Tí Hon (T1)
 • Xe cứu hỏa Tí Hon (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Buổi học cuối năm (T1)
 • Buổi học cuối năm (T2)
 • Gửi lời chào lớp Một
 • Kì nghỉ hè của em (T1)
 • Kì nghỉ hè của em (T2)
 • Những phần thưởng đặc biệt (T1)
 • Những phần thưởng đặc biệt (T2)
 • Bài tập củng cố
 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4
 • Đề 5
 • Ôn tập 1
 • Ôn tập 1 (tt)
 • Ôn tập 2
 • Ôn tập 2 (tt)
 • Ôn tập 3
 • Ôn tập 3 (tt)

Giáo viên giảng dạy

Cô Lê Thị Kim Ánh

Giáo viên Tiếng Việt

- Học vấn: TN Khoa Giáo Dục Tiểu Học – Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM - Kinh nghiệm: giảng dạy tại một số trường tiểu học tại TP. HCM - Sứ mệnh: Bước đầu chập chững với các âm, chữ trong tiếng việt làm cho học sinh thân yêu của cô cảm thấy khó khăn. Vì vậy, cô muốn truyền tải trực quan nhất những con chữ sinh động để các con thấy gần gũi và dễ dàng hơn trong bước đầu học tập là mục tiêu cô hướng đến.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.