Giới thiệu khóa học

Khóa học Tiếng Anh 3 được thiết kế tập trung phát triển tối đa năng lực tiếng anh thông qua phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bài học được giảng dạy 100% bởi các giáo viên bản ngữ Anh - Úc có trình độ chuyên môn cao cùng nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Quốc tế giúp các em có trãi nghiệm học tập chất lượng nhất. • Dạy học bằng các câu chuyện hoạt hình, sinh động cuốn hút. • Phương pháp giảng dạy phát âm dựa vào khẩu hình miệng, vị trí lưỡi, môi, răng và phát âm dựa trên bảng phiên âm quốc tế IPA (International Phonetic Alphabet). • Kho tài liệu đa dạng giúp các em có nguồn học liệu tham khảo.

Nội dung khóa học

 • Vocabulary: My bedroom
 • Chant
 • Grammar
 • Test
 • Vocabulary: Numbers 11-20
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: CVC words: o and u (pot, rug, fox, bug, hop, sun)
 • Chant
 • Test
 • Reading: a descriptive letter
 • Listening: distinguishing details
 • Speaking: Where are the shoes?
 • Writing: question marks and periods, writing about my bedroom.
 • Normal
 • Hard
 • Easy
 • Vocabulary: School things
 • Chant
 • Grammar
 • Test
 • Vocabulary: School things
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Consonant blends: dr,tr,cr
 • Chant
 • Test
 • Reading: a descriptive letter
 • Listening: identifying people and objects
 • Speaking: How many...? There are...
 • Writing: capitalization, writing about my classroom
 • Easy
 • Normal
 • Hard
 • Vocabulary: Food
 • Chant
 • Grammar
 • Test
 • Vocabulary: Numbers 10-100
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Consonant blends: gr, br, fr
 • Chant
 • Test
 • Reading: a caption story
 • Listening: identifying which food items are available
 • Speaking: Do you have apples? Yes, we do.
 • Writing: question marks and periods, writing about my lunch
 • Hard
 • Normal
 • Easy
 • Review - Vocabulary
 • Review - Phonics
 • Review - Structure
 • Vocabulary: School subjects
 • Chant
 • Grammar: What/When do we have...? We have ...our/their
 • Test
 • Vocabulary: School rooms
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Consonant blends: fl, pl, bl
 • Chant
 • Test
 • Reading: a descriptive letter
 • Listening: distinguishing details
 • Speaking: Where are the shoes?
 • Writing: capital letters, writing about my school subjects
 • Vocabulary: Special days
 • Chant
 • Grammar: What does he like? He likes/ doesn't like...
 • Test
 • Vocabulary: School things
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Consonant blends: cl, gl, sl
 • Chant
 • Test
 • Reading: instructions on making a card
 • Listening: identifying suitable presents for people according to their preferences
 • Speaking: What does he like? He likes sports
 • Writing: long and short forms, writing about presents for my mom
 • Vocabulary: Everyday activities
 • Chant
 • Grammar: What time is it? It's...o'clock. He...at....o'lock.
 • Test
 • Vocabulary
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Consonant blends: sm, sn, st, sk
 • Chant
 • Test
 • Reading: information texts
 • Listening: listening for time and activities
 • Speaking: He has breakfast.
 • Writing: identifying Wh-questions, wring about my day
 • Vocabulary: Places
 • Chant
 • Grammar: Where does he work? He works in a... Does she work in a...?
 • Test
 • Vocabulary
 • Listen and Sing
 • Phonics: long vowels: a + magic e
 • Chant
 • Test
 • Reading: a magazine interview
 • Listening: listening for detail in an interview
 • Speaking: What are Nam's favorite animals? They're monkeys.
 • Writing: using commas with and in lists, writing about where my family works
 • Vocabulary: Weather
 • Chant
 • Grammar: What's the weather like? It's... Put on/ Don't put on...
 • Test
 • Vocabulary: Weather activities
 • Listen and Sing
 • Phonics: Long vowels: i + magic e
 • Chant
 • Test
 • Reading: a weather report
 • Listening: identifying the weather at certain times from the weather report
 • Speaking: It's Monday. What's the weather like?
 • Writing: verbs and adjectives, writing about the weather
 • Vocabulary: clothes
 • Chant
 • Grammar: Present progressive
 • Test
 • Vocabulary: Time
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: Long wowels: o + magic e
 • Chant
 • Test
 • Reading: a poem: 'At the bus station'
 • Listening: identifying people by their clothing
 • Speaking: What's she wearing? She's wearing...? He's wearing a red shirt. Who is it?
 • Writing: writing the time, writing about my clothes
 • Vocabulary: Celebrations!
 • Chant
 • Grammar: Present progressive
 • Test
 • Vocabulary: Getting ready
 • Listen and Sing
 • Test
 • Phonics: long vowels: u + magic e
 • Chant
 • Test
 • Reading: a descriptive email
 • Listening: listening for detail to distinguish between photos
 • Speaking: What'she doing? He's dancing.
 • Writing: present continuous verbs, writing about a party.
 • Vocabulary: farm animals
 • Chant
 • Grammar: comparatives
 • Test
 • Vocabulary: adjectives
 • Listen and Sing
 • Sing and do
 • Test
 • Phonics: long vowels: ee
 • Chant
 • Test
 • Reading: an information text
 • Listening: listening for rules
 • Speaking: Don't open the gate.
 • Writing: using and to connect sentences, writing about a farm visit
 • Vocabulary: memories
 • Chant
 • Grammar: Past simple
 • Test
 • Vocabulary: Cleaning up
 • Listen and Sing
 • Phonics: Short & long vowels
 • Chant
 • Phonics: Short & long vowels
 • Chant
 • Test
 • Reading: a newspaper article
 • Listening: identifying people by their feelings and appearance
 • Speaking: He was a lion (in the school play)
 • Writing: and/ or, writing about me and my friends
 • Mindmap
 • Game
 • TEST 1
 • TEST 2
 • TEST 3
 • TEST 4
 • TEST 5

Giáo viên giảng dạy

Thầy Max Jacob

Giáo viên Tiếng Anh

- Học vấn: Thạc sĩ ngành kinh doanh. - Có chứng chỉ Tesol – giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế. - Quốc tịch Bỉ. - Kinh nghiệm: Giảng dạy tiếng anh cho trẻ em tại các trung tâm tại TP. HCM.

Đánh giá khóa học

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.

Em Nguyễn Thanh Sơn

Con rất thích học trên App này vì video bài giảng là các hình ảnh hoạt hình vui nhộn, giúp con dễ nhớ bài hơn rất nhiều

Chị Nguyễn Việt Phương

App rất tốt. Sau mỗi bài có phần luyện tập giúp con tôi có thể ôn lại kiến thức bài giảng đã học và nhớ lâu hơn.

Chị Nguyễn Lê Thi

Tôi đánh giá cao về giao diện của ứng dụng, bé nhà tôi tuy mới học lớp 1 nhưng đã có thể dễ dàng tự mình học trên ứng dụng.